Silicon Metropolis is about to go a small mini movie metropolis in Bangalore. Its Ruwari Umapati Srinivas.